KE500: Kedjedriven rullbana

  • Kedjedriven rullbana typ KE500